Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na váš e-mail?

Kontakt

Úvod Kontakt
Petra Fojtová
Adresa: Milovice 93
Telefon: 776700990
E-mail: fojtuska@seznam.cz

 

 

 

 
Ochrana osobních dat a zasílání obchodních sdělení

1/ Veškeré nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Vyplněním závazné smlouvy o pronájmu dává kupující
svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů.
Osobní údaje získané uzavřenou smlouvou o pronájmu nebudou prodávány, pronajímány ani jinak
sdíleny s jinými subjekty.

2/ Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
bydliště, rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresa elektronické pošty a telefonní
číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3/ Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost,
souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření
kupní smlouvy.

4/ Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě
a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.

5/ Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele.

6/ Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

7/ Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8/ V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
a. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
b. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9/ Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí
věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.